نكردي ,نكردي ديدي

                                                                    کبوتر سفید white dove      

 

اي باده مراسرخوش ازآن جام نكردي                            رحمي به من بندي دردام نكردي

جامي به كفم دادي و ساغر به لبانم                           اين معركه را ختم به فرجام نكردي

ديدي كه دهان تلخ شداز سختي ايام                             ازساغر صهبا شكرين كام نكردي

آواره هربرزن وهركوي نمودي                                اين سوخته دل را كه چه بدنام نكردي

دركوچه حيراني و دركوي غريبي                                      درحال رهاكرده و اكرام نكردي

مدهوش نمودي به شرابي كه ندانم                          بيچاره چه عشاق كزان جام نكردي

كندي زبرم جامه وبرديش به غارت                       مسكين بود آنكس كه تو اطعام نكردي

ديدي تو زمن عارض افسرده و منعي                           زفتادن اين طشت توازبام نكردي

بااين همه اي لعل شكرخاي ننالم                          زين صبح سپيدي كه مرا شام نكردي

ازدامن آلوده پارسا عجبي نيست                                 گرخلعتي از رحمتم انعام نكردي

آغوش گشايم به چنين شور و شرنگي                   خوش آنكه بپختي و دگر خام نكردي

                                                                                              پارسا

                                                                                         5 /10 /95

منبع اصلی مطلب : پارسا
برچسب ها : نكردي ,نكردي ديدي
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : صبح سپيد